สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566

●ตุลาคม 2565 ●พฤศจิกายน 2565 ●ธันวาคม 2565

●มกราคม 2566 ●กุมภาพันธ์ 2566 ●มีนาคม 2566

●เมษายน 2566 ●พฤษภาคม 2566 ●มิถุนายน 2566

●กรกฎาคม 2566 ●สิงหาคม 2566 ●กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565

● ตุลาคม 2564 ● พฤศจิกายน 2564 ● ธันวาคม 2564

● มกราคม 2565 ● กุมภาพันธ์ 2565 ● มีนาคม 2565

● เมษายน 2565 ● พฤษภาคม 2565 ● มิถุนายน 2565

● กรกฎาคม 2565 ● สิงหาคม 2565 ● กันยายน 2565

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"