องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1