องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1