องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1