สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"