องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2