อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

3 ผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

 รายงานการประชุมสภา

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายรับรายจ่าย

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2559