องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

3 ผลการดำเนินงาน

รายงานประชุมสภา
ประจำปี พ.ศ. 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.