อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

3 ผลการดำเนินงาน

   รายงานผลการปฏิบัติงาน

  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป 2560

  รายงานการประชุมสภา

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

   รายรับรายจ่าย

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2559