ผลการดำเนินงานรายงานประชุมสภา

ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค.62-มี.ค.63)

รายงานทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.