อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

3 ผลการดำเนินงาน

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) งบประมาณ พ.ศ. 2561

  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) งบประมาณ พ.ศ. 2560

  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป 2560

  รายงานการประชุมสภา

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– รายงานการประชุมสภาอบต.ปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

  รายงานทางการเงิน

รายรับรายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

รายรับรายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2560

รายรับรายจ่าย ปีประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบ 2559