องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ข้อมูลสภาพทั่วไป

   ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

   ลักษณะที่ตั้ง
   ลักษณะสังคม
   ลักษณะเศรษฐกิจ
   ลักษณะทรัพยากร
   ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

   ข้อมูลหมู่บ้าน  

 ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน  

 สถานที่สำคัญ