องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ศูนย์บริการร่วม (Oss)

🔷ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ 

🔷คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

🔷คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ