วันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"