รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำ  ปี 2566  รอบ 6 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินิการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

🟠รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 (12 เดือนของปีงบประมาณ 2564)

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

🟠รายงานและติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2563

🟠รายงานการติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🟠รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563

🟠รายงานและติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริต 6 เดือนแรก ปี 2563

🟠รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

🟠การติดตามและประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

🟠รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

🟠รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

🟠รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตร รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2561

🟠รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

🟠ประจำปี 2560

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"