องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

                              วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี งบประมาณ 2565 และรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ (Thailand Rabies Awards 2022)

ดาวน์โหลดเอกสาร