องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🟠พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

🟠พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 

🟠พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

🟠พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

🟠พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537

 

กฏหมายกระจายอำนาจ

🟣พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

สรุปสาระสำคัญ

♦สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

♦สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

♦สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)

♦สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)

♦สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6)