องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

🟢มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

🟢หนังสือ สถ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

🟢การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา

คำสั่ง

🔷คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมา ประกาศ ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

 

ประกาศ

🔵ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ