องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

………………………………………………………………………

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

………………………………………………………………………

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

………………………………………………………………………

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แก่คนรุ่นหลัง

………………………………………………………………………

โครงการในพระราชดำริ

………………………………………………………………………โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

3 ลด (ลดรับถุงพลาสติก / ลดให้ถุงพลาสติก / ลดใช้ถุงพลาสติก )

1 งด (งดใช้โฟมบรรจุอาหาร)

………………………………………………………………………

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

………………………………………………………………………

” กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหา พระพันปีหลวง “

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไพรบึง

………………………………………………………………………

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

………………………………………………………………………

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

………………………………………………………………………

การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชม ประจำปี ๒๕๖๒

………………………………………………………………………

บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามแผนฯ

………………………………………………………………………

การสนับสนุนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

………………………………………………………………………

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

………………………………………………………………………

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

………………………………………………………………………

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

………………………………………………………………………

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

………………………………………………………………………

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ. ศาลาสำนักสงฆ์ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ ๕

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มอบนโยบาย ชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอำเภอไพรบึง

………………………………………………………………………

กิจกรรม “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

………………………………………………………………………

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ของทุกปี

………………………………………………………………………

กิจกรรม กำจัดลูกน้ำยุงลาย

………………………………………………………………………

ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศาสนสถาน ประจำ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก และการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนให้ลดลง

………………………………………………………………………

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559

………………………………………………………………………

ณ. สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

………………………………………………………………………

กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2561

………………………………………………………………………

ส่งเสริมเละอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

………………………………………………………………………

โครงการรณรงค์ สุขภาพดี มีอนามัย ปลอดภัย ห่างไกลโรค

………………………………………………………………………

ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

………………………………………………………………………

โครงการ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม เผ่า เยอ

………………………………………………………………………

23 มิถุนายน 2558

ณ. บ้านปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

………………………………………………………………………

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

………………………………………………………………………

13 เมษายน 2562

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

………………………………………………………………………

โครงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียน

………………………………………………………………………

27 เมษายน 2562

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

………………………………………………………………………

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

………………………………………………………………………

12 เมษายน 2562

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

………………………………………………………………………