พิธีบวงสรวง และอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"