องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

🔶ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

          ๑. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา ๑๖)

                    ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                    ๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                    ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

                    ๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                    ๕) การสาธารณูปการ

                    ๖) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

                    ๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

                    ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                    ๙) การจัดการศึกษา

                    ๑๐) การสังคมส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

                    ๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                    ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                    ๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                    ๑๔) การส่งเสริมกีฬา

                    ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                    ๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                    ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                    ๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย

                    ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

                    ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                    ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                    ๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                    ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

                    ๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ๒๕) การผังเมือง

                    ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                    ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                    ๒๘) การควบคุมอาคาร

                    ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ๓๐) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    ๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

          ๒. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม ข้อ ๑ ต้องดำเนินตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”