คณะผู้บริหาร อบต.ปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"