อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

2 บุคลากร

 

   โครงสร้างการบริหาร
  17641
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ

   เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
   เจ้าหน้าที่กองการคลัง
   เจ้าหน้าที่กองโยธา
   เจ้าหน้าที่กองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม