องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

2 บุคลากร

 
 
     โครงสร้างการบริหาร
 

นางสุวภัทร อุโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

นายสุนทร โยธี
รองนายก อบต.ปราสาทเยอ

นายสมจิตร์ พุ่มพันธ์
รองนายก อบต.ปราสาทเยอ

นายวรปัชญ์ ปรางมาศ
เลขานุการนายก อบต.ปราสาทเยอ
     สมาชิกสภา


นายสุธี โยธี
ประธานสภา

นายรัตน์ ศรีมะณี
รองประธานสภา

นางสาวนฤพร อายุวงศ์
เลขานุการสภา

นายสุธี โยธี
สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 1

นายกิ่ง
บุทธนา

สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 1

นายสมหมาย
ภูมิสถาน

สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 2
 

นายคำกอง โยธี
สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 2

นายรัตน์
ศรีมะณี

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

นายสนั่น
สิทธิศร

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

นางสาวนฤพร อายุวงศ์
สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 4

นายสุหร่าย พงษ์เพชร
สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 4

นายสิทธิโชค ศรีมะณี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5

นายพุฒ
ศรีมะณี

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5

นายบัญชา สมาคม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

นายสว่าง พงษ์วัน
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

นายสถาวร
ไก่แก้ว

สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 7

นายทา
บัวจันทร์

สมาชิกอบต.
หมู่ที่ 7

นายสมพงษ์
กรรมธร

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
 

นายง่า
ทองเลิศ

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
 

นายสาลี
โพนปลัด

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9

นายนิคม
คำภา

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10

นายลอน
โยธี

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10
     

นายแก่น
ศรีเพ็ง

สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11
 

     หัวหน้าส่วนราชการ

 

     เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

 


นางสาวจิรนันท์ เตมีย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมัณฑนา มีนานะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอุทัย บัวภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิริรัตนา สาระไทยวีรกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนาภรณ์ มีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุทธนา ประดับวิทย์
นิติกร

นางสาวจุฑามณี แสนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางจินตนา กล้วยนิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัตนา สุนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายสันติ ชินทอง
พนักงานขับรถยนต์
   

นายสมาน โยธี
นักการภารโรง

นางจันเพ็ญ ชรินทร์
คนงานทั่วไป

นายสุพันธ์ โยธี
ยาม
     เจ้าหน้าที่กองการคลัง

นายนฤทธิ์ กาเมือง
รองปลัด อบต.รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางศศิวิภา งามแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววิไลลักษณ์ ขินทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนุติล ไทยปิยะ
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้

นางสาววิไลวรรณ โยธี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
     เจ้าหน้าที่กองโยธา
 

นายนฤทธิ์ กาเมือง
รองปลัด อบต.รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบุญญพงษ์ สิทธิพร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายจิรวัฒน์ ระบายศรี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
    เจ้าหน้าที่กองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปนิดา คำศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางมณีรัตน์ มักสัน
ครู


นางสงวน ดอนศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางเปลี่ยน ทองคณฑา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทรงศรี พงษ์วัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววรรณิกา กาบบัว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางทิวาพร วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ