อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

2 บุคลากร

โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
เจ้าหน้าที่ส่วนการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม