อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

2 บุคลากร

 

   โครงสร้างการบริหาร
  17641
   สมาชิกสภา

37526

   หัวหน้าส่วนราชการ

   เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

37527

   เจ้าหน้าที่กองการคลัง

37529

   เจ้าหน้าที่กองโยธา
   เจ้าหน้าที่กองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

37530