องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

                          ในวันที่ 27 มกราคม  2565  เวลา 09.30  น.  ศาลาวัดบ้านคูสี่แจ ม.7 ตำบลปราสาทเยอ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบลปราสาทเยอ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความมั่นคง และยังยืน

                       โดยปลัดอำเภอเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นาย  นฤทธิ์  กาเมือง รองปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ผอ.รพสต.ตำบลปราสาทเยอ ครู กศน.ตำบลปราสาทเยอ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปราสาทเยอ ผู้นำชุมชนตำบล และพัฒนากร เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้