องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครั้งแรก

นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึงได้ดำเนินการเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ครั้งแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)