องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

นายหา บัวจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ทั้งนี้ นายวิทยา ไชยเดชกำจร ปลัดอำเภอไพรบึง นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอไพรบึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู่สี่แจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้