องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา และรับฟังปัญหา ความคิดเห็นในการบริหารงานตามนโยบาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายหา บัวจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1  น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจ การบริหารกิจการตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  รวมถึงการรับฟังปัญหาจากฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตจำนงของผู้บริหารในการทำงานบนความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต นั้น

         ในการประชุมครั้งนี้ สภาองค์การบริหราส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารตามมารตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ การร่วมหารือในการขอพิจารณาอนุมัติโครงการ กิจกรรมต่างๆ  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและอื่นๆด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้