องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1