ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ที่ 1

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"