ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"