องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1