องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอทั้ง 11 หมู่บ้านมีส่วนร่วมเสนอ แสดงความคิดเห็น ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการ

         -วันที่ 25 มกราคม 2567        เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านกันตรุม ม.6

                                                     เวลา 13.30 น. ศาลาประชาคมบ้านเตรี๊ยะ ม.6

        – วันที่  26 มกราคม 2567       เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านคูสี่แจ ม.7,8

                                                 เวลา 13.30 น. ศาลาประชาคมบ้านหนองพัง ม.4

       – วันที่ 29 มกราคม 2567         เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.1

                                                เวลา 13.30 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.10

       -วันที่ 30 มกราคม 2567          เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านปราสาทเยอ ม.2

                                                เวลา 13.30 น. ศาลาประชาคมบ้านพิทักษ์ ม.9

       -วันที่ 31 มกราคม 2567          เวลา 09.30 น. ศาลาประชาคมบ้านประอาง ม.3

                                                 เวลา 13.00 น. ศาลาประชาคมบ้านประอาง ม.11

                   โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมประชาคมและงานพัฒนาชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานสาธารณสุข งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่าง ออกหน่วยบริการประชาชน  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้นำหมูบ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อสม.ที่จัดสถานที่และอำนวยความสะดวก ในการประชาคม ครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร