องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้มีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในองค์กร จัดทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจพัฒนาสถานที่ราชการโดยจัดกิจกรรม “Big Clanning Day” ใน 2 วัน ต่อเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความรักสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานในหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่