ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบบ่อพัก จากบ้านนายวิเชียร – บ้านนางเบญจพร พุทธรักษา หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายมังกร โพธิสาร – บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางชิด เสมศรี – บ้านนางบัวพันธ์ ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายมังกร โพธิสาร – บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2(เลียบคลองบ้านดู่)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทิวาพร – บ้านนายสุพาท โยธี หมู่ทีี่ 10

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขวา – บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญส่ง พุ่มพันธ์ – บ้านนางเติ่ง โยธี ม.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองคูณ ม.1 ต.ปราสาทเยอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพัง ม.4 – บ้านประอาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านประอาง ม.3 – บ้านเตรี๊ยะ ม.5

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตามเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันออกโรงเรียน

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านลุงจร หมู่ที่ 3

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายง่า ทองเลิศ บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคูสี่แจ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ฝายตาเหมา

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"