องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

● ตุลาคม 2563 ● พฤศจิกายน 2563 ● ธันวาคม 2563

● มกราคม 2564 ● กุมภาพันธ์ 2564 ● มีนาคม 2564

● เมษายน 2564 ● พฤษภาคม 2564 ● มิถุนายน 2564

● กรกฏาคม 2564 ● สิงหาคม 2564 ● กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน  2562 ● ธันวาคม 2562

มกราคม  2563 ● กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563

● เมษายน 2563 ● พฤษภาคม 2563  ● มิถุนายน 2563                     

กรกฏาคม 2563 ● สิงหาคม 2563กันยายน 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561กุมภาพันธ์ 2562                       

มีนาคม 2562เมษายน 2562       ● พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562  ● กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562 

กันยายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560  ● พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560                          

มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561   ● มีนาคม 2561

เมษายน 2561  ● พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561     

กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561    ● กันยายน 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559พฤศจิกายน 2559ธันวาคม 2559                          

มกราคม 2560กุมภาพันธ์ 2560  ● มีนาคม 2560

เมษายน 2560  ● พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560                         

กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560   ●  กันยายน 2560


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

ตุลาคม 2558   ● พฤศจิกายน 2558ธันวาคม 2558                         

มกราคม 2559กุมภาพันธ์ 2559มีนาคม 2559

เมษายน 2559  ● พฤษภาคม 2559มิถุนายน 2559                         

กรกฎาคม 2559สิงหาคม 2559       ● กันยายน 2559


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● สำนักงานปลัด

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่1ปี2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-2-ปี-2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-3-ปี-2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-4-ปี-2563

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบ-ไตรมาสที่-1-2-ปี-2563

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● สำนักงานปลัด

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 – มิถุนายน 2562)

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562)

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ-ปี-2561-2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน แรก)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

●แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 แนบท้าย 4

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 แนบท้าย 3

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 แนบท้าย 2

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 แนบท้าย 1

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะ  ประจำไตรมาสที่ 4/2562  แนบท้าย 4

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2562  แนบท้าย 3

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2562    แนบท้าย 2

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2562    แนบท้าย 1   


ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ แบบบ่อพัก จากบ้านนายวิเชียร – บ้านนางเบญจพร พุทธรักษา หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายมังกร โพธิสาร – บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางชิด เสมศรี – บ้านนางบัวพันธ์ ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายมังกร โพธิสาร – บ้านนายสมาน ภาษี หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2(เลียบคลองบ้านดู่)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทิวาพร – บ้านนายสุพาท โยธี หมู่ทีี่ 10

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขวา – บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญส่ง พุ่มพันธ์ – บ้านนางเติ่ง โยธี ม.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองคูณ ม.1 ต.ปราสาทเยอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพัง ม.4 – บ้านประอาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านประอาง ม.3 – บ้านเตรี๊ยะ ม.5

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตามเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันออกโรงเรียน

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านลุงจร หมู่ที่ 3

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายง่า ทองเลิศ บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคูสี่แจ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ฝายตาเหมา

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ กลางหมู่บ้าน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประอางเหนือ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง

  โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตตำบลปราสาทเยอ (สายบ้านนายวีระพงษ์  กาบบัว หมู่ที่ 3)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำเส้นลาดยางทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านกำนัน – บ้านนายสมาน  ภาษี หมู่ที่ 7

ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสุทาย  ไพรบึง – บ้านนางพันธ์  ไก่แก้ว หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสุก  ปัญญา – บ้านนายพุฒ ศรีมะณี หมู่ที่ 5

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสาวน้อย  ทรงจิตร – บ้านนายบุญเลิศ  พิจารณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านจังเอิน ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสหกรณ์ (หนองตะเคียน) บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – สามแยกฝายตาเหมา หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหัสทองหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107-02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2-ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านคูสี่แจ – เขตตำบลดินแดง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางที่นานายควร – ที่นานายมะลิ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 107-05 สายบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107 – 02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา