องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน  2562 ● ธันวาคม 2562

มกราคม  2563 ● กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563

● เมษายน 2563 ● พฤษภาคม 2563  ● มิถุนายน 2563                     

กรกฏาคม 2563 ● สิงหาคม 2563 ● กันยายน 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561กุมภาพันธ์ 2562                       

มีนาคม 2562เมษายน 2562       ● พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562  ● กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562 

กันยายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560  ● พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560                          

มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561   ● มีนาคม 2561

เมษายน 2561  ● พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561     

กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561    ● กันยายน 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559พฤศจิกายน 2559ธันวาคม 2559                          

มกราคม 2560กุมภาพันธ์ 2560  ● มีนาคม 2560

เมษายน 2560  ● พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560                         

กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560   ●  กันยายน 2560


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

ตุลาคม 2558   ● พฤศจิกายน 2558ธันวาคม 2558                         

มกราคม 2559กุมภาพันธ์ 2559มีนาคม 2559

เมษายน 2559  ● พฤษภาคม 2559มิถุนายน 2559                         

กรกฎาคม 2559สิงหาคม 2559       ● กันยายน 2559


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● สำนักงานปลัด

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่1ปี2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-2-ปี-2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-3-ปี-2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด-ไตรมาสที่-4-ปี-2563

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบ-ไตรมาสที่-1-2-ปี-2563

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

● สำนักงานปลัด

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 – มิถุนายน 2562)

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562)

● กองคลัง

● กองช่าง

● กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ-ปี-2561-2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน แรก)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 แนบท้าย 3

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 แนบท้าย 2

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 แนบท้าย 1

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะ  ประจำไตรมาสที่ 4/2562  แนบท้าย 4

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2562  แนบท้าย 3

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2562    แนบท้าย 2

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2562    แนบท้าย 1   


ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2(เลียบคลองบ้านดู่)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทิวาพร – บ้านนายสุพาท โยธี หมู่ทีี่ 10

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขวา – บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญส่ง พุ่มพันธ์ – บ้านนางเติ่ง โยธี ม.2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองคูณ ม.1 ต.ปราสาทเยอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองพัง ม.4 – บ้านประอาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านประอาง ม.3 – บ้านเตรี๊ยะ ม.5

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตามเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันออกโรงเรียน

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านลุงจร หมู่ที่ 3

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายง่า ทองเลิศ บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคูสี่แจ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ฝายตาเหมา

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม

+ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ กลางหมู่บ้าน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประอางเหนือ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง

  โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตตำบลปราสาทเยอ (สายบ้านนายวีระพงษ์  กาบบัว หมู่ที่ 3)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำเส้นลาดยางทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านกำนัน – บ้านนายสมาน  ภาษี หมู่ที่ 7

ครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสุทาย  ไพรบึง – บ้านนางพันธ์  ไก่แก้ว หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสุก  ปัญญา – บ้านนายพุฒ ศรีมะณี หมู่ที่ 5

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสาวน้อย  ทรงจิตร – บ้านนายบุญเลิศ  พิจารณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านจังเอิน ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสหกรณ์ (หนองตะเคียน) บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – สามแยกฝายตาเหมา หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหัสทองหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107-02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2-ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านคูสี่แจ – เขตตำบลดินแดง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางที่นานายควร – ที่นานายมะลิ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 107-05 สายบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107 – 02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา