องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

คู่มือบริการประชาชน

🔶การใช้งานระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

🔶กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

🔶การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

🔶การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)

🔶การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์)

🔶การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์

🔶 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

🔶 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

🔶การรับชำระภาษีป้าย

🔶การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

🔶การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

🔶 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

🔶ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

🔶การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

🔶ขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

🔶การต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

🔶การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

🔶การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร

🔶การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

🔶คู่มือร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

🔶บริการแบบบ้านเพื่อประชาชน