องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

              🟢นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566