องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

☎โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓                                       

☎โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔

🔶www.facebook.com

💻Email: infoprasatyoe@gmail.com

📭ตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน

📌ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์

ช่องทางออนไลน์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ