องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน(ด้านทรพัยากรบุคคล)

☎โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓ 

🔶www.facebook.com

💻Email: infoprasatyoe@gmail.com

📭ตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน