องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
โครงการสืบสานประเพณีวันอยกระทง ประจำปี 2566
เฉลิมฉลอง 241 ปี  ศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ในวันกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2566”

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลปราสาทเยอ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพย์กรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปี งบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.และศาสตร์การแพทย์แผนไทยในชุมชนตำบลปราสาทเยอ กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (น้ำมันไพร)

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566
โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ)
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านปราสาทเยอตะวันตก หมู่ที่ 10
โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม Big Cleaning day เดือน พฤษภาคม
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการ/สัมมนาความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและภาคธุรกิจ ประจำปี 2566
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น
กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ”การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีบงบประมาณ พ.ศ.2565‘’
240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
การประชุมเพื่อชี้แจง ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรหลังอุทกภัย
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยด้วยการเล่านิทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เนื่องในวันคล้วยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพในชุมชน ตำบลปราสาทเยอ กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพร”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันเฉลิมพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชนกิจกรรม พัฒนาสินค้าชุมชนและพัฒนาทักษะฝีมือท้องถิ่น(แส่วเสื้อ)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
กิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
โครงการปลูกผักสวนครัว
โครงการเด็กเล่น ของเล่น ส่งเสริมพัฒนาการสู่สุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของตำบลปราสาทเยอ
Big Cleaning day เดือน กรกฎาคม 2565

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2565
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
มอบถุงยังชีพ ม.1 ม.2 ม.3 ม.7 ม.8 ม.10
พิธีวางศิลาฤกษ์ “เจดีย์สุทธนิคมบรมนิมิต” วัดปราสาทเยอใต้
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
Big Cleaning day ประจำเดือน เมษายน 2565

พ่นฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่บ้านปราสาทเยอ และบ้านคูสี่แจ
มอบถุงยังชีพในพื้นที่บ้านปราสาทเยอ ม.1 ม.2 ม.10 และบ้านคูสี่แจ ม.8

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1
มอบถุงยังชีพ และพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประอาง

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6
โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
Big Cleaning day ประจำเดือน มกราคม 2565
ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
นายอำเภอไพรบึงเรียกประชุมสภา ครั้งแรก

หน้า: 1 2 3 4 5