องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรม Big Clean Day

วันที่  16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณวัดบ้านปราสาทเยอ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day”  ประจำเดือน มีนาคม 2566  โดยดำเนินการทำความสะอาดถนน ลานวัด จัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่

                  ทั้งนี้  นายทองคำ  ตอนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และจิตอาสา ในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้