กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"