องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

                     เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอทุกคน จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

                  โดยนายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร