องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ”การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวล 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ”การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่าน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565” โดยรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระดับ A

ดาวน์โหลดเอกสาร