องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชม ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่

ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โดยใช้หลักการ ๓ ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reused And Recycle พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการและปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการที่ บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ ๑