องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การประชุมสภาสมัยสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

                วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ นายหา บัวจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 2  น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทเยอเหนือ เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจ การบริหารกิจการตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  รวมถึงการรับฟังปัญหาจากฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตจำนงของผู้บริหารในการทำงานบนความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามมาตรการป้องกันการทุจริต นั้น

                โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประอาง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้