องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การจัดประชุมเพื่อชี้แจง การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาจราจรหลังจากอุทกภัย

รายงานผลการประชุม เรื่อง การจัดประชุมเพื่อชี้แจง การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาจราจรหลังอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ถนนสายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกับ ส.อบต. กำนัน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 และ บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ได้ดำเนินการประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรภัยแล้งอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ สายบ้านเตรี๊ยะหมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยมี นายคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำนัน ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน ในพื้นที่ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 และกันตรุม ม.6 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหลังถนนสายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมสูง ดินชั้นพื้นทางถูกพัด และกัดเซาะเสียหายเป็นโพรง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร ลึกจากดินระดับเดิม 2 เมตร ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จึงขอความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนยินยอมให้มีวางท่อระบายน้ำ และถมดินบริเวณที่ขาด ลงหินคลุกปรับผิวจราจรเกลี่ยเรียบ เพื่อให้ถนนสามารถสัญจรได้ ก็จะดำเนินการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในการฟื้นฟู ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอก็จะอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุมเห็นด้วย 25 เสียง ให้ดำเนินโครงการเสนอขอรับงบประมาณในการปรับปรุงการจราจรหลังอุทกภัย สายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 โดยวางท่อระบายน้ำและถมดินบริเวณที่ขาด ลงหินคลุกปรับผิวจราจรเกลี่ยเรียบ ได้นำมติที่ประชุมไปจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร