องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)

                   วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยังเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน