องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

มิถุนายน 2, 2016 by Posted in: ผลงาน อบต.สถานที่สำคัญ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         ตุลาคม ๒๕๖๒                        พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

         ธันวาคม  ๒๕๖๒                      มกราคม  ๒๕๖๓

         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                    มีนาคม ๒๕๖๓

         เมษายน ๒๕๖๓                      พฤษภาคม ๒๕๖๓

         มิถุนายน ๒๕๖๓                      กรกฏาคม ๒๕๖๓

         สิงหาคม ๒๕๖๓                     กันยายน ๒๕๖๓              

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตุลาคม ๒๕๖๑                            พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ธันวาคม ๒๕๖๑                          มกราคม ๒๕๖๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                       มีนาคม ๒๕๖๒

เมษายน ๒๕๖๒                           พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิถุนายน 2562                              กรกฎาคม 2562

สิงหาคม ๒๕๖๒                          กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตุลาคม ๒๕๖๐                            พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ธันวาคม ๒๕๖๐                           มกราคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                         มีนาคม ๒๕๖๑

เมษายน ๒๕๖๑                           พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑                          กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิงหาคม ๒๕๖๑                          กันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙                            พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ธันวาคม ๒๕๕๙                           มกราคม ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                         มีนาคม ๒๕๖๐

เมษายน ๒๕๖๐                           พฤษภาคม ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐                          กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิงหาคม ๒๕๖๐                          กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘                             พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธันวาคม ๒๕๕๘                           มกราคม ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙              มีนาคม ๒๕๕๙

เมษายน ๒๕๕๙                           พฤษภาคม ๒๕๕๙

มิถุนายน ๒๕๕๙                          กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิงหาคม ๒๕๕๙                          กันยายน ๒๕๕๙

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการเงินต่างๆ ประจำปีงบประมาณ

ปี ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑             ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑              ประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๑

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1    แนบท้าย 1   

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2    แนบท้าย 2

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3  แนบท้าย 3

         ประกาศผลผู้ชนะ  ประจำไตรมาสที่ 4  แนบท้าย 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง กย 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธค 60

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมย – มิย 61

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 1)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 2)

แผนการจัดหาพัสดุ 2559 (แนบ 3)

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ราคากลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตามเหมา ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้านทิศตะวันออกโรงเรียน

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านลุงจร หมู่ที่ 3

 โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายง่า ทองเลิศ บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคูสี่แจ – บ้านดินแดง หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ฝายตาเหมา

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ ๒ – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรม

ราคากลาง และใบ ปปช.ปีงบประมาณ 2562

          โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ กลางหมู่บ้าน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

          โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประอางเหนือ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง

        โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำ ภายในเขตตำบลปราสาทเยอ (สายบ้านนายวีระพงษ์  กาบบัว หมู่ที่ 3)

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

        โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำเส้นลาดยางทางทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

         โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านกำนัน – บ้านนายสมาน  ภาษี หมู่ที่ 7

         โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสุทาย  ไพรบึง – บ้านนางพันธ์  ไก่แก้ว หมู่ที่ 3

         โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสุก  ปัญญา – บ้านนายพุฒ ศรีมะณี หมู่ที่ 5

         โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสาวน้อย  ทรงจิตร – บ้านนายบุญเลิศ  พิจารณ์ หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านดินแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านประอาง หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านจังเอิน ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสหกรณ์ (หนองตะเคียน) บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – สามแยกฝายตาเหมา หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหัสทองหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107-02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2-ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางบ้านคูสี่แจ – เขตตำบลดินแดง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายทางที่นานายควร – ที่นานายมะลิ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 107-05 สายบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.107 – 02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

ราคากลาง และใบ ปปช.ปีงบประมาณ 2561

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด)

ซื้ออาหารเสริม (นม)

โครงการซ่อมแซมคันคลอง (คันดินกั้นน้ำ) สายทางบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปราสาทเยอ – ฝายตาเหมา – นานายถวิล  ชินทอง หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบักแซว หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 – บ้านสลักได ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – บ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ – หนองพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสี  เกษี – ป่าช้าหลังโรงเรียน บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำท่วมขังหน้าบ้านนายง่า  ทองเลิศ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายที่นา พ่อสา  โยธี – นานางลา  บุญศรัทธา หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – โนนแม๊ะ

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 – บ้านสวาย

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลปู่ตา – บ้านนายสุชาติ ม.10

โครงการถมคลองอิสารเขียวก่อสร้างถนนดิน บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านคูสี่แจ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านประอาง หมู่ที่ 11

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 1 -ห้วยทา ฝายบ้านโนนแก

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายนานางสุพิน – คลองสหกรณ์ หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – บ้านเตรี๊ยะ

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านประอาง – ห้วยชลัง (นานางสุพิน-นานายชม)

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 -ฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

โครงการซ่อมแซมถนน สายทางบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 แยกฝายตาเหมา

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 – คลองสหกรณ์

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – คลองสหกรณ์

โครงการขุดลอกคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 11-ห้วยชลัง

โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม Box Culvert บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 – บ้านตราด ตำบลไพรบึง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตรุม หมู่ที 6 -บ้านสวาย ตำบลไพรบึง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าวัดบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 -ฝายตาเหมา

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 – บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 – คลองสหกรณ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา

โครงการก่อสร้างถนนดิน ต่อจากที่นานายถนอมไปห้วยทา บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนดินขึ้นใหม่ สายนานายสิงห์  ประอาง – นานางพรศรี คำอินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านประอาง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง คลองสหกรณ์ หมู่ที่1 – ห้วยทาด้านทิศใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวันดี  พงษ์วัน หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังนาพ่อสา โยธี -นานายบู  ไก่แก้ว บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคลองสหกรณ์ – นานายลา ประอาง หมู่ที่ 11

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2559

โครงการปรับปรุงถนน บ้านประอาง หมู่ที่ 11 – บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงถนน บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8 – ตำบลดินแดง

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 8

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด

โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ บ้านประอาง  หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.ถ.107-02 สายบ้านปราสาทเยอใต้ หมู่ที่ 2 – ฝายตาเหมา และศก.ถ.107-07 สายบ้านเตรี๊ยะ หมู่ที 5 – บ้านกันตรม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ คสล. หมู่ที่ 2

ประกาศ คศล. หมูที่ 5 – หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

ศก.ถ. 107 – 09 สายบ้านประอาง หมู่ที่ 11 – ไปบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คสล.หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 7

ราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศประปา ม.2

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประปา ม.1

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศสอบราคาประปา ม.4

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน  8  จุด

ประกาศสอบราคา CCTV