องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

กรกฎาคม 14, 2016 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลิมปิสกิน

ในวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปิสกิน บริเวณคอกสัตว์ ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติงาน

-1 มิถุนายน 2564 บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1, 2,10

-2 มิถุนายน 2564 บ้านประอาง หมู่ที่ 3,11 บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4

-3 มิถุนายน 2564 บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7,8

-4 มิถุนายน 2564 บ้านเตรี๊ยะ หมู่ที่ 5 บ้านกันตรุมหมู่ที่ 6 บ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บริเวณวัด และร้านค้า ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ภายใต้การกำกับดูแลงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสุวภัทร อุโลก และ เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมดำเนินงาน

Big Cleaning day

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยเจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงาน เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อจุดสัมผัส โต๊ะ และเครื่องใช้สำนักงาน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และอสม. ได้ดำเนินการออกพื้นที่ปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ ในระว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2564

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเป็นการทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดย นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และงานพัฒนาชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานสาธารณสุข งานนิติกร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง ได้ออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่

Big Cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณพื้นที่บ้านพิทักษ์ ม.9 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการ”อำเภอยิ้ม”เคลื่อนที่

ด้วยอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยมีส่วนราชการร่วมออกหน่อยให้บริการตามโครงการและออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาวัดคูสี่แจ หมู่ที่ 7ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษโดย นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธี นางเหลี่ยม เงินดี กำนันตำบลปราสาทเยอ กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้นำท้องที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ แนะนำผู้บริหารส่วนท้องถิ่นพร้อมรายงานข้อมูลภาพรวมทั่วไปของตำบลปราสาทเยอ พร้อมเสนอปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

หน้า: 1 2 3 4 5 6

เมนูนำทางเรื่อง