องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพย์กรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปี พ.ศ. 2566

                     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพย์กรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่น) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสำรวจทรัพยากร สร้างความเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร ในพื้นที่ เพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติให้คงอยู่ และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในตำบลปราสาทเยอ

                 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร