องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม         ให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่น ให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจร ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุทางถนน  สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่ภาคประชาชน

               ทั้งนี้ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายถาวร ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร