องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและของท้องถิ่น เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ ระเบียบ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

              ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกตัญญูู ผลเกิด ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง และนายทศพร   พรหมโสภา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมอันประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ดาวน์โหลดเอกสาร