องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลปราสาทเยอ

                   วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ณ บริเวณคลองอีสานเขียว บ้านประอาง ม. 3 – บ้านหนองพัง ม. 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลปราสาทเยอ เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบล               ปราสาทเยอ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพคูคลองให้สวยงาม

               ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ส.อบต. ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านประอางและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร