องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)