องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด ไตรมาสที่ 1 ปี 2563